Những con số ngộ nghĩnh
Chào mừng các bạn đến với website Trường Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng

banner

Những con số ngộ nghĩnh

Những con số trong Toán học tưởng chừng rất khô khan nhưng hóa ra cũng rất thú vị đấy! Các bạn cùng xem nhé:

     Nhân 37 với bội của 3:

         37 x 03 = 111
        37 x 06 = 222
        37 x 09 = 333
        37 x 12 = 444
        37 x 15 = 555
        37 x 18 = 666
        37 x 21 = 777
        37 x 24 = 888
        37 x 27 = 999

     Nhân 12345679 với bội của 9:

        12345679 x 09 = 111111111
        12345679 x 18 = 222222222
        12345679 x 27 = 333333333
        12345679 x 36 = 444444444
        12345679 x 45 = 555555555
        12345679 x 54 = 666666666
        12345679 x 63 = 777777777
        12345679 x 72 = 888888888
        12345679 x 81 = 999999999

     Nhân 987654321 với bội của 9:

        987654321 x 09 = 08888888889
        987654321 x 18 = 17777777778
        987654321 x 27 = 26666666667
        987654321 x 36 = 35555555556
        987654321 x 45 = 44444444445
        987654321 x 54 = 53333333334
        987654321 x 63 = 62222222223
        987654321 x 72 = 71111111112
        987654321 x 81 = 80000000001

     Ta có các con số theo hình thang:

        1 x 9 + 2 = 11
        12 x 9 + 3 = 111
        123 x 9 + 4 = 1111
        1234 x 9 + 5 = 11111
        12345 x 9 + 6 = 111111
        123456 x 9 + 7 = 1111111
        1234567 x 9 + 8 = 11111111
        12345678 x 9 + 9 = 111111111
        123456789 x 9 +10 = 1111111111

     Một hình thang nữa:

        1 x 8 + 1 = 9
        12 x 8 + 2 = 98
        123 x 8 + 3 = 987
        1234 x 8 + 4 = 9876
        12345 x 8 + 5 = 98765
        123456 x 8 + 6 = 987654
        1234567 x 8 + 7 = 9876543
        12345678 x 8 + 8 = 98765432
        123456789 x 8 + 9 = 987654321

     Và hai hình thang khác:

        0 x 9 + 8 = 8
        9 x 9 + 7 = 88
        98 x 9 + 6 = 888
        987 x 9 + 5 = 8888
        9876 x 9 + 4 = 88888
        98765 x 9 + 3 = 888888
        987654 x 9 + 2 = 8888888
        9876543 x 9 + 1 = 88888888
        98765432 x 9 + 0 = 888888888
        987654321 x 9 - 1 = 8888888888
        9876543210 x 9 - 2 = 88888888888

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321 
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321

     Ta còn có các con số sau:

76,923 . 1   = 076,923            76,923 .  2   = 153,846
76,923 . 10 = 769,230            76,923 .  7   = 538,461
76,923 . 9   = 692,307            76,923 .  5   = 384,615
76,923 . 12 = 923,076            76,923 . 11  = 846,153
76,923 . 3   = 230,769            76,923 .   6  = 461,538
76,923 . 4   = 307,692            76,923 .   8  = 615,384

142,857 . 3 = 428,571
142,857 . 2 = 285,714
142,857 . 6 = 857,142
142,857 . 4 = 571,428
142,857 . 5 = 714,285

1 = 1!
2 = 2!
           145 = 1! + 4! + 5!
                      40585 = 4! + 0! + 5! + 8! + 5!

 Những con số ngộ nghĩnh


 Những con số ngộ nghĩnh
                                                                                        
                                                                                                Sưu tầm