Chào mừng các bạn đến với website Trường Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng

Thời khóa biểu học sinh

Thời khóa biểu học kỳ 2 - Năm học 2015 - 2016 (Áp dụng tù tuần 21)

Thời khóa biểu môn Tin học kỳ 2 - Năm học 2015 - 2016 (Áp dụng tù tuần 21)
 
Thời khóa biểu học kỳ 1 - Năm học 2015 - 2016
(Áp dụng kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2015 - Tuần 7)
 
Thời khóa biểu học kỳ 2 - Năm học 2013 - 2014
(Áp dụng kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2013 - Tuần 20)
 
Thời khóa biểu học kỳ 1 - Năm học 2013 - 2014
Áp dụng kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2013 - Tuần 8)
 
Thời khóa biểu học kỳ 1 - Năm học 2013 - 2014
Áp dụng kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2013 - Tuần 7)
 
Thời khóa biểu học kỳ 1 - Năm học 2013 - 2014
Áp dụng kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2013 - Tuần 6)
 
Thời khóa biểu học kỳ 1 - Năm học 2013 - 2014 (lần 1)