Ban giám hiệu Năm học 2015 - 2016


Hiệu trưởng
Nguyễn Thị An

Phó hiệu trưởng
Lê Văn Quang

Phó hiệu trưởng
Hồ Lương Hoà