KẾ HOẠCH Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 999/KH-PGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê về việc Kế hoạch Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2023, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau:
KẾ HOẠCH Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 (Click vào đây)

KẾ HOẠCH Triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 1089/KH-SGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023; Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng xây dựng kế hoạch tổ chức gồm các nội dung sau:
KẾ HOẠCH Triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 (Click vào đây)Cuộc thi Vẽ tranh Quốc tế Toyota chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" năm học 2023-2024

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng phổ biến, triển khai Cuộc thi Vẽ tranh Quốc tế Toyota chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" năm học 2023-2024 với những nội dung cụ thể như sau: