Lịch kiểm tra học kỳ 1 của lớp 6, 7, 8 và 9 năm học 2016 - 2017

Lịch kiểm tra học kỳ 1 của lớp 6, 7, 8 và 9 năm học 2016 - 2017