Thông báo về việc hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh

THÔNG BÁO
Về việc hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh

Căn cứ Công văn số: 2191/SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2022 của Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng Về việc hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh;

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng thông báo đến phụ huynh và học sinh về thủ tục chuyển trường và tiếp nhận học sinh như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

1. Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

2. Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lí do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

II. HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG: Khi có nguyện vọng chuyển trường, học sinh phải có đầy đủ các loại hồ sơ sau:

1. Đơn xin chuyển trường của học sinh do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ kí

2. Học bạ (bản chính).

3. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp

4. Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng GDĐT (đối với cấp THCS) nơi đi cấp

III. THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG

1) Chuyển trường trong thành phố

- Học sinh làm đơn xin chuyển trường (trong đơn có chữ kí xác nhận và chịu trách nhiệm của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ; ý kiến đồng ý cho chuyển đi của Hiệu trưởng trường đang học; ý kiến đồng ý tiếp nhận của Hiệu trưởng trường nơi sẽ chuyển đến).

- Phụ huynh học sinh nộp đơn xin chuyển trường và các loại giấy tờ có liên quan (theo quy định tại mục Hồ sơ chuyển trường) tại Phòng GDĐT quận, huyện (riêng học bạ sẽ được rút sau khi được sự đồng ý cho chuyển trường của lãnh đạo Phòng GDĐT).

- Phòng GDĐT tiếp nhận hồ sơ, xem xét, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy Giới thiệu chuyển trường.

- Phụ huynh học sinh rút học bạ và nộp toàn bộ hồ sơ tại trường nơi chuyển đến. Nhà trường kiểm tra hồ sơ và tiếp nhận học sinh vào học.

Đơn xin chuyển trường có chữ kí cha hoặc mẹ (hoặc người giám hộ)

Phụ huynh nộp đơn chuyển trường và các giấy tờ liên quan tại PGD

PGD tiếp nhận và cấp giấy giới thiệu chuyển trường

Phụ huynh rút học bạ nộp tại trường chuyển đến

2) Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác

- Học sinh làm đơn xin chuyển trường (trong đơn có chữ kí xác nhận và chịu trách nhiệm của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ; ý kiến đồng ý cho chuyển đi của Hiệu trưởng trường đang học; ý kiến đồng ý tiếp nhận của Hiệu trưởng trường nơi sẽ chuyển đến).

- Phụ huynh học sinh nộp đơn xin chuyển trường và các loại giấy tờ có liên quan (theo quy định tại mục Hồ sơ chuyển trường) tại Phòng GDĐT quận, huyện nơi chuyển đến).

- Phòng GDĐT căn cứ vào hồ sơ, hoàn cảnh gia đình, nơi cư trú và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận và làm Giấy giới thiệu chuyển học sinh đến trường THCS đã đồng ý tiếp nhận.

- Phụ huynh học sinh nộp toàn bộ hồ sơ tại trường nơi chuyển đến. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và tiếp nhận học sinh vào học.

- Trong một số trường hợp cần thiết, Phòng GDĐT căn cứ vào hồ sơ, hoàn cảnh gia đình, nơi cư trú … của học sinh có đơn xin chuyển trường và điều kiện của từng trường THCS trên địa bàn quận (huyện) để giới thiệu học sinh về một trường THCS thích hợp. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và tiếp nhận học sinh vào học.

Đơn xin chuyển trường có chữ kí cha hoặc mẹ (hoặc người giám hộ)

Phụ huynh nộp đơn chuyển trường và các giấy tờ liên quan tại PGD

PGD tiếp nhận và cấp giấy giới thiệu chuyển học sinh đến trường THCS đã đồng ý tiếp nhận

Phụ huynh nộp toàn bộ hồ sơ tại trường nơi chuyển đến

3) Chuyển trường đi các tỉnh, thành phố khác

- Học sinh làm đơn xin chuyển trường (trong đơn có chữ kí xác nhận và chịu trách nhiệm của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ; ý kiến đồng ý tiếp nhận của Hiệu trưởng trường nơi sẽ chuyển đến).

- Hiệu trưởng trường THCS đang học xem xét, cấp Giấy giới thiệu chuyển trường.

- Phụ huynh học sinh rút học bạ và nộp hồ sơ tại Phòng GDĐT quận, huyện nơi chuyển đi.

- Phòng GDĐT kiểm tra hồ sơ, cấp Giấy giới thiệu chuyển trường đến các tỉnh, thành phố khác.

Đơn xin chuyển trường có chữ kí cha hoặc mẹ (hoặc người giám hộ)

Hiệu trưởng xem xét cấp giấy giới thiệu chuyển trường

Phụ huynh học sinh đi rút học bạ và nộp hồ sơ tại PGD quận, huyện nơi chuyển đi

PGD kiểm tra hồ sơ, cấp giấy giới thiệu chuyển trường đến các tỉnh, thành phố khác

IV. THỜI GIAN CHUYỂN TRƯỜNG

1. Việc chuyển trường chỉ được thực hiện khi đã kết thúc học kỳ I của năm học (02 tuần đầu của học kỳ II) hoặc trong thời gian hè (bắt đầu từ 01/8) hằng năm đến trước khi khai giảng năm học mới (kết thúc trước 05/9 hàng năm).

2. Đối với các trường hợp chuyển trường ngoài thời gian quy định trên, Trưởng phòng GDĐT nơi đến xem xét, quyết định.