QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 

z5374806434567 9eef3836478b1282a04b6a809575eaaf

z5374806471680 a5bd81907803497de084b0c58db2366d

z5374806470323 aed51ae60b8f0e06e33af47817cbc148

z5374806482474 b58383e196a51f0716351e1a487324c4

z5374806475398 965fd8701d86d2270b3e05ac96caa9d5

z5374806463822 5c89c0f22da0cf4bff9c3f08d781352c


Thông báo